สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063614

    หาข้อมูลได้จากที่ไหน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

เนื่องจาก อบต มีความประสงค์รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป แต่ในเงื่อนการรับสมัคร ระบุว่า "หรือวุฒิอื่นๆตามที่ ก.อบต. กำหนด" จึงขอสอบถามว่า สามารถ download ได้จากที่ไหนหรือ มติ ก.อบต. ครั้งใดครับ

ถามโดย : anuwatpimjai ( cybertic.2014@gmail.com )  IP 116.58.xxx.xxx  [ วันที่ 09/11/2560 เวลา 16:11 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

พนักงานจ้างทั่วไปไม่มีการกำหนดเงื่อนไขในเรื่องคุณวุฒิการศึกษาตามประกาศ ก.กลาง

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 14/11/2560 เวลา 08:23 ]