สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063613

    การใช้ใบรับรองแพทย์ในการสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ปี 2560

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

1. กรณีขอใบรับรองแพทย์นั้น จะต้องเป็นของโรงพยาบาลรัฐเท่านั้นหรือว่าของโรงพยาบาลเอกชน /คลีนิค ก็ได้เช่นกัน 2. โรงพยาบาลรัฐในที่นี้ ต้องเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวหรือว่าโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานอื่นๆได้เช่นกัน อย่างเช่น กรมแพทย์ทหารอากาศ / กรมแพทย์ทหารบก เป็นต้น

ถามโดย : จุฑาทิพย์มอญขันธ์ ( miawjutatipl@gmail.com )  IP 180.180.xxx.xxx  [ วันที่ 09/11/2560 เวลา 16:07 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้ทั้งหมดที่เป้นแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 14/11/2560 เวลา 08:24 ]