สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063612

    หารือคุณสมบัติ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

เทศบาลได้ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ประกาศลงวันที่ 29 ส.ค.2560 รับสมัครในวันที่19-20 ต.ค.60 แต่ปรากฎว่าพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งครู มาสมัครในวันที่ 19 ต.ค.60 และสอบวันที่ 3 พ.ย.60 แต่สัญญาจ้างบุคคลดังกล่าวหมดวันที่ 30 ก.ย.60 ซึ่งเทศบาลยังไม่ได้ส่งเรื่องขอความเห็นชอบ ก.ท.จ.เพื่อต่อสัญญาจ้าง ถามว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบ ที่จะแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้หรือไม่

ถามโดย : thaninluesuebchart ( trt@dla.go.th )  IP 1.0.xxx.xxx  [ วันที่ 09/11/2560 เวลา 16:07 ]