สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063609

    การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.๐๒/๑

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่องแนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของอปท. ข้อ ๔. ที่กำหนดให้ อปท.จัดทำแแผนการดำเนินงานสำหรับครุภัณฑ์ที่ไม่ได้จัดทำเป้นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้จัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.๐๒/๑ โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือนี้ จึงขอเรียนสอบถามดังนี้ ๑.ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น หมายถึงอะไร หรือหมายถึงโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) แต่ไม่ได้นำมาตั้งงบประมาณ ใช่หรือไม่ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : อารยาอรภักดี ( a.imtour_29@hotmail.com )  IP 125.27.xxx.xxx  [ วันที่ 09/11/2560 เวลา 12:00 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ครุภัณฑ์ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 10/11/2560 เวลา 14:25 ]