สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063608

    การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน นายกเทศมนตรี รองนายก ฯ พ.ศ. ๒๕๕๔

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

เนื่องจากในการปีที่ผ่านมา คือ ๒๕๖๐ เทศบาลมีรายได้จริงไม่รวมเงินอุดหนุน จำนวน ๕๐,๙๒๕,๓๒๘ บาท ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน ฯ ตามบัญชีอัตรา เกิน ๕๐-๑๐๐ ล้านบาท คำถาม 1. ในปี ๒๕๖๑ เทศบาลจะสามารถเบิกจ่ายเงินเดือน ในอัตรา ๕๐- ๑๐๐ ล้านบาท ได้เลยหรือไม่ หรือว่า ต้องรอตั้ง งบประมาณ ในปี ถัดไป แล้วเบิกจ่ายอัตราใหม่ได้ในปี ๒๕๖๒

ถามโดย : มัลลิกาจิตปรีดา ( mallika.1539@gmail.com )  IP 2403:6200:8830:23f5:6cc2:b64:f63:2975.  [ วันที่ 09/11/2560 เวลา 11:54 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สน.บถ.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 4202-4 9/11/2560

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 09/11/2560 เวลา 15:15 ]