สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063606

    ยกเลิกหรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ข้อ 3 วรรคท้าย บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการใดๆที่มีกำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน และตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2406 ลว 28 กรกฏาคม 2552 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนำเงินรายได้ของศูนย์บริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนไปใช้จ่าย พ.ศ. 2552 จึงขอสอบถามว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการฯ ได้ยกเลิกหนังสือฉบับดังกล่าวด้วยหรือไม่ครับ

ถามโดย : anuwatpimjai ( cybertic.2014@gmail.com )  IP 116.58.xxx.xxx  [ วันที่ 09/11/2560 เวลา 11:15 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม รบกวนติดต่อที่เบอร์ 02-241-9049 ติดต่องานสวัสดิการ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 13/11/2560 เวลา 11:42 ]