สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063378

    การรับบริจาคครุภัณฑ์จากบริษัทเอกชน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีที่บริษัทเอกชน มีความประสงค์ที่จะมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ให้กับทาง อบต. โดยการโอนกรรมสิทธิืทางทะเบียนกับสำนักงานขนส่งฯ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมในการโอนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์จากบริษัทเอกชน เป็นกรรมสิทธิ์ของ อบต. อบต. สามารถออกค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ได้หรือไม่คะ ตามระเบียบฯ ใหม่ จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ // ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : นางสาวชิญารัถแก้วพิกุล ( kae_chi@hotmail.com )  IP 125.24.xxx.xxx  [ วันที่ 12/10/2560 เวลา 14:51 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ มิได้กำหนดเรื่องการรับพัสดุกรณีมีผู้บริจาคไว้ ดังนั้น การรับพัสดุในลักษณะดังกล่าวให้ถือปฏิบัติตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 82

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1522 ) [ วันที่ 16/10/2560 เวลา 15:07 ]