สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063377

    ต่อจากคำถาม CC063376(กรณีลืมอีเมลกับรหัสผ่าน)

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กรณีที่หน่วยงานลืมอีเมลกับรหัสผ่าน ที่จะเข้าเมลของกรมค่ะ จะติดต่อขอรับเมลกับรหัสผ่านได้อย่างไร

ถามโดย : นภาพรพรมมี ( prommee1986@gmail.com )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 12/10/2560 เวลา 13:44 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เรื่องดังกล่าวไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ สน.บถ. เป็นงานของสารสนเทศ

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 20/10/2560 เวลา 14:22 ]