สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063375

    เจ้าหน้าที่พัสดุ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สามารถแต่ง่ตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้หรือไม่

ถามโดย : กัญญารัตน์ใจกว้าง ( jknongmai@gmail.com )  IP 118.173.xxx.xxx  [ วันที่ 12/10/2560 เวลา 11:55 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ระเบียบไม่ได้กำหนดห้าม แต่ให้พิจารณาถึงความเหมาะสม และการควบคุมภายในที่ดี

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1522 ) [ วันที่ 16/10/2560 เวลา 15:07 ]