สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063372

    ใบเสร็จรับเงิน ศพด.

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

รบกวนเรียนปรึกษาคะ 1.ปัจจุบัน ศพด.ไม่มีใบเสร็จรับเงิน ถ้ารับเงิน สามารถออกเป็นใบสำคัญรับเงิน ได้หรือไม่คะ เพราะหนึ่งปีงบประมาณใช้เพียง 4-5 ใบ 2.ศพด.สามารถเบิกใบเสร็จรับเงินทั่วไป จาก อบต. ได้หรือไม่ แล้วถึงสิ้นปีงบประมาณ ให้ทำรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน มายัง อบต. (ตามระเบียบฯว่าด้วยการรับเงินฯ ข้อ 16) ขอบพระคุณค่ะ

ถามโดย : สุทิศา จันทร์สุนทราพร ( Sutisa2517@HOTMAIL.COM )  IP 125.24.xxx.xxx  [ วันที่ 12/10/2560 เวลา 10:56 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อ 0-2241-9000 ต่อ 1528,0-2241-9049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 12/10/2560 เวลา 14:55 ]