สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063371

    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ตามแนวทางที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ค่าคะแนนตามเกณฑ์การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และการติดตามแ่ละประเมินผลโครงการนั้น ในส่วนการติดตามนี้จำเป็นต้องมีการแจ้งสภาท้องถ่ินหรือไม่

ถามโดย : ทัศนีย์นักร้อง ( gift.ku@hotmail.com )  IP 182.53.xxx.xxx  [ วันที่ 12/10/2560 เวลา 09:35 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

แจ้งสภาทราบครับ

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 17/10/2560 เวลา 10:34 ]