สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063369

    การตั้งงบประมาณหมวดครุภัณฑ์

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อบต. ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติประจำปี 2561 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น จัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้ง จำนวน 350,000 บาท โดยเขียนคำชี้แจงไว้ดังนี้ "เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดทรายแก้วและบ้านในห้วย ศูนย์ฯ ละ 1 ชุด เพื่อเสริมพัฒนาการเด็กให้เหมาะสมตามช่วงวัย ฯลฯ" ขอเรียนถามว่า การตั้งงบประมาณและเขียนคำชี้แจงแบบนี้ถูกต้องแล้วหรือไม่ เพราะไม่มีการกำหนดว่าจะซื้อเครื่องเล่นอะไร แบบไหนถ้าหากต้องแก้ไข ควรแก้ไขอย่างไร

ถามโดย : รัชดาภรณ์พยุหกฤษ ( rachpayu18@windowslive.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 11/10/2560 เวลา 17:08 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ควรต้องใส่รายละเอียดให้ชัดเจน

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 12/10/2560 เวลา 11:08 ]