สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063368

    การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์แสดงพฤติกรรมและระบบติดตามประเมินผล GPS

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์แสดงพฤติกรรมและระบบติดตามประเมินผล GPS (กล่องดำ) ติดตั้งกับรถยนต์ส่วนกลาง โดยเป็นค่าบริการ GPRS, ค่าต่อสัญญาประกันอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันตั้งงบประมาณไว้ในหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ ขอเรียนถามว่า 1. สามารถตั้งในหมวดค่าสาธารณูปโภค ได้หรือไม่ (เนื่องจาก ในใบแจ้งหนี้ระบุว่า เป็นค่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต) 2. การดำเนินการเบิกจ่าย ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.พัสดุฯหรือไม่ (เบิกจ่ายให้กับบริษัทเอกชน)

ถามโดย : พรทิพย์ปิกวงศ์ ( peekvong@gmail.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 11/10/2560 เวลา 15:12 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

1.ไม่ได้ 2.ต้องทำ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 12/10/2560 เวลา 11:11 ]