สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063365

    พ.ร.บ.หอพัก 2558

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

(เดิม) หอพักชายแห่งหนึ่งมีอยู่ 2 ตึก ในพื้นที่เดียวกัน (ได้รับอนุญาติประกอบกิจการฯแล้ว) (ต่อมา) ผู้ประกอบกิจการฯประสงค์จะแยกตึก(ในพื้นที่เดียวกัน) ออกเป็นหอพัก ชาย/หญิง(ชาย1ตึก)/(หญิง1ตึก) เชียงรายขอสอบถามว่า=กรณีจะแยกตึกในพื้นที่เดียวออกเป็นหอพัก ชาย/หญิง (ชาย1ตึก)/(หญิง1ตึก) จะต้องมาขออนุญาตประกอบกิจการใหม่ หรือว่าขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแยกรายละเอียดในใบอนุญาตเดิม -ขอบคุณครับ-

ถามโดย : เชียงราย   IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 11/10/2560 เวลา 09:25 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตามความในมาตรา 45 แห่ง พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558 กำหนดว่า "ผู้ประกอบกิจการหอพักใดประสงค์จะเปลี่ยนชื่อหรือประเภทของหอพักต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง" ฉะนั้น กรณีดังกล่าวหากผู้ประกอบการมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงประเภทของหอพัก จึงต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. 2560 (ข้อ 8) 12/10/2560

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 12/10/2560 เวลา 08:00 ]