สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063364

    หารือการจ่ายเบี้ยยังชีพ (ด่วนที่สุด)

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กรณีที่ผู้สูงอายุ ย้ายออกจากเขตพื้นที่ ของเทศบาล ก. ไปเมื่อเดือนตุลาคม 2558 (ปีงบประมาณ 2559) ข้อเท็จจริงปรากฎว่า ก่อนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในเดือน ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะทางทะเบียนราษฎรของผู้รับเบี้ยยังชีพ พบว่าผู้สูงอายุรายดังกล่าว ย้ายออกไปจากเขตพื้นที่ของเทศบาล ก. ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 (ปีงบประมาณ 2559) แล้วนั้น แต่ทางเทศบาล ก. ยังไม่ได้จำหน่ายผู้สูงอายุรายดังกล่าวออกและระงับการจ่ายเงิน ยังคงจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุรายดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (กันยายน 2560) ภายหลังจากที่ดำเนินการตรวจสอบสถานะและทราบว่าผู้สูงอายุรายดังกล่าวได้ย้ายออกจากเขตพื้นที่ ของเทศบาล ก. แล้ว จึงได้ติดต่อไปยังผู้สูงอายุรายดังกล่าว ทราบว่าผู้สูงอายุรายดังกล่าวยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่ อปท.แห่งใหม่ และไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อนกัน ประเด็นข้อสอบถาม ตามเอกสารแนบมาด้วยนี้

ถามโดย : รพีพรศรีศักดา ( r.srisakda@gmail.com )  IP 171.4.xxx.xxx  [ วันที่ 11/10/2560 เวลา 07:38 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีนี้ เทศบาล ก. ได้ประกาศรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไว้หรือไม่ ถ้าได้ประกาศก็สามรถจ่ายเงินได้ และดำเนินการแจ้งผู้มีสิทธิให้ไปลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยปีงบประมาณ 2562 ที่ อปท. ในพื้นที่ที่ผู้มีสิทธิย้ายไป และประสานงานแจ้ง อปท. ใหม่ด้วย ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยติดต่อมายังเบอร์ 02-2419000 ต่อ 4135 , 4131

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 11/10/2560 เวลา 11:20 ]