สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063355

    หนังสือซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5794 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ได้ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่าย โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกจ่าย และระเบียบ มท ว่าด้วยเงินอุดหนุนฯ สงสัยว่าตามระเบียบกำหนดให้เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่จะกำหนดหลักเกณฑ์ กรณีท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในหนังสือดังกล่าวถือว่าชอบด้วยระเบียบหรือไม่ครับ

ถามโดย : omenomen ( chouchchanai@aisinbox.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 10/10/2560 เวลา 16:02 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อ 0-2241-9000 ต่อ 1528,0-2241-9049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 12/10/2560 เวลา 14:52 ]