สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063354

    รีไฟแนนซ์ สัญญาเช่าบ้าน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

สอบถาม กรณีพนักงานเทศบาลใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน กรณีเช่าซ์้อ และ กรณีกู้เพื่อก่อสร้างบ้าน ต่อมาทำการรีไฟแนนซ์สัญญาเช่าซ์้อ หรือ สัญญากู้ปลูกสร้างบ้าน จาก ธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสิน ไปที่ธนาคาร ธอส.ยังสามารถใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน ได้หรือไม่ครับ อ้างอิงระเบียบข้อใหนครับ ขอบคุณครับ

ถามโดย : กษิดิศเชื้อเถาว์ ( kasidit.ch@gmail.com )  IP 61.7.xxx.xxx  [ วันที่ 10/10/2560 เวลา 14:26 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้ ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ต.ค. 2559

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 11/10/2560 เวลา 09:29 ]