สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063353

    ต่อจากคำถาม CC063345

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ตอบว่า การเบิกจ่ายเงินสมทบ กบท ค้างของปีเก่า จะต้องขอทำความตกลงกับผู้ว่าก่อนเบิกจ่าย แต่ตามหนังสือ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฏาคม 2560 ที่แจ้งให้ส่งเพิ่มเติมไม่ได้ระบุว่าต้องขอก่อน โดยให้โอนงบประมาณมาเพิ่มเติมในงบกลาง และเบิกส่งพร้อมกับเงินสมทบปีปัจจุบัน ซึ่งถ้าเทียบเคียงตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 กรณีการเบิกค่าไฟฟ้าค้างชำระ จะให้ตั้งในหมวดรายจ่ายอื่น ข้อหารือว่า 1. การเบิกจ่ายงบประมาณปีเก่าค้างเบิก จะต้องทำความตกลงกับปลัดกระทรวงฯ ทุกกรณีไม่มีข้อยกเว้นใช่หรือไม่ 2. การตั้งจ่ายงบประมาณ ให้ตั้งตามหมวดนั้น หรือให้ตั้งในหมวดรายจ่ายอื่น (กรณีตกเบิกครู ศพด กรมฯ ก็ให้ตั้งในหมวดเงินไม่ได้ตั้งในหมวดรายจ่ายอื่น )

ถามโดย : omenomen ( chouchchanai@aisinbox.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 10/10/2560 เวลา 10:07 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

1. ถ้ามีหนังสือสั่งการแล้วก็ไม่ต้องขอทำความตกลง 2.หมวดงบกลางตามหนังสือสั่งการดังกล่าว

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 12/10/2560 เวลา 11:07 ]