สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063352

    การลงลายมือชือผู้ตรวจฏีกา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อปท จัดทำฏีกากันเงินในระบบเพื่อเสนอนายกฯ (รวบรวมมาจากฏีกากันเงินรายจ่าย แบบ 5 จำนวนทั้งสิ้น 100 ฏีกา) ซึ่งผู้ตรวจฏีกาของ อปท มีจำนวน 4 คน อยากทราบว่าใครจะเป็นคนลงลายมือชื่อในฐานะผู้ตรวจสอบและผู้ตรวจฏีกา ตามเอกสารที่แนบ

ถามโดย : meawmeawmeaw ( meaw_ac@hotmail.com )  IP 61.19.xxx.xxx  [ วันที่ 09/10/2560 เวลา 17:42 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ติดต่อที่เบอร์ 02-241-9000 ต่อ 1602 ส่วนระบบบัญชี

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 11/10/2560 เวลา 13:07 ]