สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063351

    การแก้ไข/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

อยากขอรบกวนเรียนถามดังนี้ค่ะ 1. เทศบาลฯ จะเพิ่มยอดเงินอุดหนุนในแผนฯ ตามแบบ ผ.02 จะเข้ากรณีการแก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาฯคะ 2. รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ตามแบบ ผ.08 แต่ครุภัณฑ์นั้นไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของกรมบัญชีกลาง จึงต้องซื้อตามราคาท้องตลาด กรณีนี้หากถึงเวลานำมาจัดทำงบประมาณแล้วราคา/ลักษณะคุณสมบัติเปลี่ยน จะเข้าการแก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลง แผนฯ คะ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : ชัชรียอดมงคล ( fhay_chatcharee@hotmail.com )  IP 101.109.xxx.xxx  [ วันที่ 09/10/2560 เวลา 17:21 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น เบอร์ 02-241-9000 ต่อ 2124

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 12/10/2560 เวลา 16:49 ]