สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063349

    คณะกรรมการตรวจสอบการเช่าบ้าน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ในการเบิกค่าเช่าบ้านซึ่งได้รับการอนุมัติตามสิทธิแล้ว ในการเบิกค่าเช่าบ้านเดือนต่อๆไป จะต้องมีการตรวจสอบการเช่าบ้านของคณะกรรมการฯทุกๆเดือนหรือไม่ และในการเบิกจะต้องแนบรายงานการตรวจสอบฯไปพร้อมกับแบบ 6006 และใบเสร็จค่าเช่าบ้านหรือไม่

ถามโดย : ณัฐพลจิวราช ( ืnattapontar@hotmail.com )  IP 1.10.xxx.xxx  [ วันที่ 09/10/2560 เวลา 16:06 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

โดยหลักการตรวจครั้งแรก แต่ถ้าจะตรวจทุกเดือนก็ได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 10/10/2560 เวลา 09:16 ]