สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063345

    เงินสมทบ กบท ค้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณี อปท.ไม่ได้จ่ายเงินสมทบ กทบ ของปีทีผ่านมา ตามหนังสือแนวทางการส่งเงินสมทบ แจ้งให้เบิกจ่ายจากปีงบประมาณปัจจุบัน เนื่องจากสงสัยว่า เงินสมทบ กทบ ที่ต้องสมทบของปี่เก่าสามารถนำมาเบิกจ่ายได้งบประมาณปีปัจจุบันได้โดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับปลัดกระทรวงฯ ใช่หรือไม่ เพราะเหตุผล เพราะตามระเบียบเบิกจ่ายข้อ 56 จะเบิกจ่ายได้เฉพาะรายจ่ายปีปัจจุบันเท่านั้น ครับ

ถามโดย : omenomen ( chouchchanai@aisinbox.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 09/10/2560 เวลา 11:37 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ไม่ได้ ต้องขอทำความตกลงกับ ผวจ.ซึ่งปลัดกระทรวงมอบอำนาจให้แล้ว

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 10/10/2560 เวลา 09:31 ]