สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063344

    วันหยุดราชการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักงานเลขานุการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อยากทราบว่า วันที่ 13 ตุลาคม 2560 นี้ เป็นวันหยุดราชการใช่มั๊ยคะ

ถามโดย : รัชดาภรณ์พยุหกฤษ ( rachpayu18@windowslive.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 09/10/2560 เวลา 11:12 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เห็นชอบ ๑. ให้วันที่ ๒๘ กรกฎาคม และวันที่ ๑๓ ตุลาคม เป็นวันหยุดราชการประจําปี เนื่องจากเป็นวันสําคัญของชาติไทย ดังนี้ ๑.๑ วันที่ ๒๘ กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๑.๒ วันที่ ๑๓ ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๒. ให้ยกเลิกวันหยุดราชการ วันที่ ๕ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล ตามความในข้อ ๕ ตาม ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๐๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๐๐ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ตอบโดย : สล. ประสานโดย : สล. ( 02-241-9000 ต่อ 1263 ) [ วันที่ 11/10/2560 เวลา 12:12 ] เอกสารแนบ