สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063342

    สายงานบริหารที่ว่าง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ขณะนี้ เทศบาลได้รายงานตำแหน่งว่างไปที่กรม เพื่อขอให้เปิดสอบ ตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษา แต่ขณะนี้ประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน และได้มีผู้มาติดต่อขอโอนย้าย จึงขอเรียนถามว่า จะสามารถรายงานเปลี่ยนแปลงเป็นรับโอนย้ายได้หรือไม่ เพราะทางเทศบาลมีความต้องการเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ถามโดย : วัชระพล ( watpla@hotmail.com )  IP 183.88.xxx.xxx  [ วันที่ 09/10/2560 เวลา 10:12 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 1667 ลว. 22 ส.ค. 60

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 09/10/2560 เวลา 14:13 ]