สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063335

    ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

การดำเนินการสร้าง/ซ่อมถนนในชุมชน/หมู่บ้าน ตามหนังสือ กรมฯ ด่วนมากที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๘๓๑ ลว. ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ สามารถดำเนินการได้เลยโดยไม่มีปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นใช่หรือไม่

ถามโดย : จรินทร์ ออมทรัพย์วัฒนา ( jarin.aom@hotmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 06/10/2560 เวลา 13:46 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การดำเนินการสร้าง/ซ่อมถนนในชุมชน/หมู่บ้านตามหนังสือเป็นการดำเนินการโดยใช้เงินสะสมของ อปท.เอง เเละต้องเป็นโครงการที่ อปท.ดำเนินการเสร็จภายใน 1 ปี ทำให้โครงการดังกล่าวต้องปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 06/10/2560 เวลา 16:02 ]