สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063334

    พ.ร.บ.หอพัก 2558

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ตามกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการหอพัก พ.ศ.2560 ข้อ 27 ระบุว่าหอพักต้องจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อรักษาความปลอดภัยแก่ผู้พัก ผู้ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น จังหวัดเชียงรายขอปรึกษาและตีความประโยคที่ว่า ผู้ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ตีความว่าอย่างไร กฎหมายว่าด้วยการนั้นคือ ?

ถามโดย : เชียงราย   IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 06/10/2560 เวลา 13:31 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กฎหมายว่าด้วยการนั้นตามนัยของกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. 2560 ข้อ 27 หมายความถึงกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย (พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558) 09/10/2560

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 09/10/2560 เวลา 15:26 ]