สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063330

    การจ่ายเบี้ยฯปี 61 เดือนตุลาคมที่ยังไม่ได้รับจัดสรร

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

เรียนถามว่าตามระเบียบการเงิน ข้อ 88 วรรค2 เงินอุดหนุนฯถ้าได้รับเงินจัดสรรก็สามารถยืมเงินจ่ายได้ และตามระเบียบจ่ายเบี้ยฯให้จ่ายไม่เกินวันที่ 10 ตอนนี้ เหลือแค่ วันที่ 9 วันที่ 10 ตุลา ตอนนี้ยังไม่ได้รับจัดสรร เรียนถามว่า อบต.สามารถจะจ่ายเบี้ยได้ไหม ได้อย่างไร ตอนนี้บางอบต.ก็จ่าย ไปแล้ว บางอบต.ก็ยังลังเลแต่ตอนนี้เหลือแค่ 2 วัน จะทำอย่างไรดีคะ /ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : นงลักษณ์ ประสมสวย ( puey.29@hotmail.com )  IP 1.20.xxx.xxx  [ วันที่ 06/10/2560 เวลา 09:49 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 88 วรรคหนึ่ง กิจการใดที่มีงบประมาณรายจ่ายประจําปีอนุญาตให้จ่ายได้แล้ว แต่ระยะสามเดือน แรกของปีงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถจัดเก็บรายได้เพียงพอที่จะดําเนินการ ตามงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนําเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 06/10/2560 เวลา 15:59 ]