สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063328

    ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานแก่ (อผส.)

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อบต.สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานแก่อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและคนพิการได้หรือไม่ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่มท 0891.3/ว1983 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2550 เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมติ ครม.วันที่ 10 เมษายน 2550 เรื่องนโยบายด้านการคุ้มครองสถานภาพผู้สูงอายุโดยการขยายผลการดำเนินงานโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

ถามโดย : อิบรอเฮมอุพัมมา ( ibraheam2521@hotmail.com )  IP 119.42.xxx.xxx  [ วันที่ 06/10/2560 เวลา 09:30 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เรื่องนี้อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น เบอร์โทรศัพท์ 02-2541-9021-3 ต่อ 5301-5338

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 11/10/2560 เวลา 09:38 ]