สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063326

    การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

การติดตามประเมินผลแผน เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามต่อสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องเรียกประชุมสภาภายใน 15 วันหรือไม่ หรือแจ้งเวียนให้ทราบและนำเข้าที่ประชุมสมัยต่อไป โดยไม่ต้องขอเปิดสภาสมัยวิสามัญเพิ่ม

ถามโดย : มงคลชัยจันเทศ ( ิbantago_2509@hotmail.co.th )  IP 223.205.xxx.xxx  [ วันที่ 05/10/2560 เวลา 17:19 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น โทร. 02-2419000 ต่อ 2121-4

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 11/10/2560 เวลา 10:09 ]