สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063325

    ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยกการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ 2 กระบวนการซื้อหรือจ้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ด้วยปลัดอบต. ได้มีบัญชาให้ข้าพเจ้าจัดทำบันทึกข้อความจ้างเหมาบริการประจำปี 261 (ไฟล์แนบ) และให้แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุุ ที่ท่านตีนัยตามความข้อ21 ว่าต้องจัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดของงานที่จะจ้าง โดยให้ผู้ตรวจรับพัสดุเป็นคนๆเดียวกัน กับผู้ร่างข้อขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของงานจ้างตามไฟล์แนบ **จากกรณีนี้ ดิฉันข้อซักถามดังนี้ค่ะ -จากข้อ 21 เห็นว่าการร่างขอบเขตของงาน เป็นหน้าที่ของกองคลัง ที่อยู่ในข้อ 22(8) ที่เสนอมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตหรือรายละเอียดลักษณะงานก่อสร้างพื้นฐาน หรือจัดซื้อพัสดุ เช่นรถยนต์ รถดับเพลิง หรือไม่ค่ะ - เมื่อคณะกรรมการได้รับคำสั่งแล้วให้กำหนดขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ -ผู้ตรวจรับพัสดุ เป็นกองคลังเสนอ ตามแบบรายงานขอซื้อขอจ้าง ตามข้อ 22 หรือไม่ จึงเรียนสอบถามมาค่ะ

ถามโดย : นางสาวดวงกมลกองคำ ( BANGBOW9999@Hotmail.com )  IP 1.20.xxx.xxx  [ วันที่ 05/10/2560 เวลา 16:38 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1503 06/10/2560

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 06/10/2560 เวลา 11:00 ]