สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063111

    การแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่าย ปี2561

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายโดยการปรับเพิ่มประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯข้อ 60 โดยนายกเสนอ (กรณีกรมฯแจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่มท0810.5/ว1745 ลว 31 สค 2560)ได้ไหมครับ ช่วงแปรญัตติ13-15 กย 2560 หรือมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร ขอคำแนะนำด้วยครับ

ถามโดย : นายอะตรักษากุล ( rusakul2009@windowslive.com )  IP 171.5.xxx.xxx  [ วันที่ 13/09/2560 เวลา 21:15 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ติดต่อสอบถาม กม.โทร.02-2419000 ต่อ 5101

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/09/2560 เวลา 09:29 ]