สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063110

    การเบิกจ่ายค่าติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ต การ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ **** ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว หมายความรวมถึงการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตด้วยหรือไม่คะ และสามารถเบิกจ่ายจากหมวดรายจ่ายดังกล่าวได้หรือไม่คะ หรือเบิกจ่ายจากหมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการคะ

ถามโดย : วัชรานพศรี ( wat_22062518@live.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 13/09/2560 เวลา 16:05 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/09/2560 เวลา 09:27 ]