สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063108

    ทำโครงการซ่อมแซมถนนเบิกงบประมาณจากค่าใช้สอยได้หรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ทำโครงการซ่อมแซมถนนโดยมีวัสดุหินคลุกและใช้เครื่องจักรเกรดเกลี่ยสามารถเบิกงบประมาณจากค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้หรือไม่

ถามโดย : วรรณภาโสภากิจ ( sopakit.w@hotmail.com )  IP 118.175.xxx.xxx  [ วันที่ 13/09/2560 เวลา 15:14 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1503 14/09/2560

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 14/09/2560 เวลา 14:04 ]