สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063105

    การจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ต้องบันทึก egp หรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อประกอบอาหารกลางวัน ศพด. ไม่ต้องบันทึกในระบบ egp ตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ใช่หรือไม่

ถามโดย : วีระยุทธอุตสาหะ ( uweerayut@hotmail.com )  IP 118.173.xxx.xxx  [ วันที่ 13/09/2560 เวลา 13:33 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การจ้างเหมาบริการประกอบอาหาร เป็นกรณีการจ้างทำของ ตั้งงแต่ 5000 บาทขึ้นไปให้ลง egp

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1523 ) [ วันที่ 14/09/2560 เวลา 16:18 ]