สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063103

    การเบิกค่าอาหารว่าง โครงการตั้งจุดตรวจยาเสพติด

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลได้จัดทำโครงการตั้งจุดตรวจยาเสพติด โดยร่วมมือ กับ อำเภอ ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และมีการเบิกค่าอาหารว่าง ให้แก่ผู้มาร่วมตรวจ เทศบาลสามารถเบิกจ่ายได้หรืไม่คะ

ถามโดย : จันทร์เพ็ญเพ็ชร์เอี่ยม ( oct_2010@hotmail.com )  IP 1.0.xxx.xxx  [ วันที่ 13/09/2560 เวลา 11:14 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้สอบถามงานระเบียบเบิกจ่ายที่ 022419000 ต่อ 1524,1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 19/09/2560 เวลา 12:06 ]