สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063102

    การขอกันเงินกรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อบต.จะสามารถขอกันเงินกรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ รถยนต์ (รถยนต์อยู่ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ต่อสภา อบต. ได้หรือไม่ และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อจัดซื้อต่อไป ขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการตามระเบียบให้ถูกต้องต่อไปครับ

ถามโดย : Chatchaipamakatae ( ืnui_ch_007@hotmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 13/09/2560 เวลา 10:10 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้สอบถามงานระเบียบเบิกจ่ายที่ 022419000 ต่อ 1524,1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 19/09/2560 เวลา 12:06 ]