สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063101

    อุดหนุนศูนย์จัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไม่ได้พูดถึงให้ท้องถิ่นต้องใช้ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอเป็นสถานที่รับและเปิดซองสอบราคา จะขอเรียนสอบถามว่าในกรณีนี้ ท้องถิ่นเองจะยังคงสามารถอุดหนุนงบประมาณเพ่ื่อสนับสนุนเงินอุดหนุนในการอำนวยการของสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างและการบริหารงานศูนย์ประสานงานการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อยู่หรือไม่

ถามโดย : ratchaburiratchaburi ( sleep2555@hotmail.com )  IP 182.52.xxx.xxx  [ วันที่ 13/09/2560 เวลา 09:35 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หากอุดหนุนเนื่องจาก เป็นกรณีที่ใช้เป็นสภานที่กลาง / ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่สามารถอุดหนุนได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1522 ) [ วันที่ 14/09/2560 เวลา 16:18 ]