สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063100

    ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ที่ทำการตรวจการจ้างไปแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม - 23 สิงหาคม 2560 สามารถนำมาเบิกจ่าย (หลังจากมีระเบียบใหม่ 23 สิงหาคม 2560) ได้ไหม

ถามโดย : อัมรินทร์กาญจนะ ( amarin2620@hotmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 13/09/2560 เวลา 09:35 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1503 13/09/2560

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 13/09/2560 เวลา 10:46 ]