สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063099

    ข้าราชการที่เงินเดือนเต็มขั้น

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ตามที่ ครม.เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2559 เป็นต้นไป นั้น นำมาใช้กับข้าราชท้องถิ่นหรือไม่ครับ

ถามโดย : สุเมธผสมทอง ( met964@gmail.com )  IP 49.231.xxx.xxx  [ วันที่ 13/09/2560 เวลา 09:05 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้รอประกาศจาก ก.กลาง ก่อนที่จะนำไปบังคับใช้ต่อไป

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 15/09/2560 เวลา 14:23 ]