สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063098

    เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ไม่ได้รับแจ้งจัดสรร/จัดสรรไม่พอ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชีฯ หมวด7 ข้อ 55 เมื่อ อปท. ได้รับแจ้งจัดสรรเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ แต่ยังไม่ได้รับเงิน หากมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงิน และได้ยืมเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน (สอบถามในกรณี อปท.ไม่มีใบจัดสรรจากกรม/ มีใบจรรสรรจากกรมแต่ไม่พอสำหรับการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ) อปท.ควรดำเนินการอย่างไร และมีหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีอย่างไร ตัวอย่าง กรณีได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2560 ถึงไตรมาสที่ 4 แล้วเป็นเงิน 4,000,000 บาท แต่ได้รับแจงใบจัดสรรจากกรมไม่เพียงพอสำหรับการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2560 โดยยังขาดเงินที่จ่ายอีก จำนวน 300,000 บาท

ถามโดย : sawangpongsongkue ( songkuephuket@gmail.com )  IP 61.19.xxx.xxx  [ วันที่ 12/09/2560 เวลา 18:15 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้สอบถามที่ 022419000 ต่อ 1602

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 12/09/2560 เวลา 18:49 ]