สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063097

    ถอนคืนเงินรายรับที่รับจากลูกหนี้ภาษี

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ปี 2559 ได้ตั้งผู้ค้างชำระเป็นลูกหนี้ภาษี ปี 2560 ลูกหนี้ภาษีรายได้ดังกล่าวได้มาจ่ายเงิน แต่จากการตรวจสอบปรากฎว่ามีคำนวณภาษีผิด ลูกหนี้ฯ จึงขอคืนเงิน การถอนคืนเงินรายรับกรณีนี้เป็นอำนาจอนุมัติของนายก หรือสภาฯ เพราะการจ่ายจะต้องเบิกจากเงินสะสม ครับ

ถามโดย : omenomen ( chouchchanai@aisinbox.com )  IP 2403:6200:8832:8827:b4de:8a3e:6b31:9354.  [ วันที่ 12/09/2560 เวลา 16:30 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้สอบถามงานระเบียบเบิกจ่ายที่ 022419000 ต่อ 1524,1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1524 ) [ วันที่ 12/09/2560 เวลา 18:50 ]