สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063093

    เงินเพิ่่มค่าครองชีพชั่วคราวเป็น2,000

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ตามหนังสือแจ้ง เรื่องเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1500 เป็น 2000 ดิฉันเข้าทำงานตั้งแต่ปี 50 ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ คุณวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการจ้างคือ ปวช. ได้รับเงินเดือนแรกเข้า 6,790 บาท ปัจจุบันได้รับเงินเดือน+ค่าครองชีพ เป็นเงิน 12,730 บาท ดิฉันมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ 2,000 ไหมค่ะ เพราะทาง อบต. แย้งว่า ดิฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ 2,000 เนื่องจากเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจวุฒิ ปวช. ไม่ใช่พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) รบกวนท่านช่วยตอบคำถามด้วยนะค่ะ เพราะดิฉันไม่เคยได้รับเงินตกเบิกเลยตั้งแต่ปี 57 จนถึงปัจจุบัน ขอบพระคุณค่ะ

ถามโดย : วาสนาพรมเสมอ ( Wasana_kumnon@hotmail.com )  IP 182.232.xxx.xxx  [ วันที่ 12/09/2560 เวลา 15:45 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีดังกล่าวแจ้งรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว1372 ลว. 1 ก.ค. 58 แล้ว

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 15/09/2560 เวลา 14:46 ]