สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063090

    เงินยืม

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมความรู้ให้แก่เกษตรกรและดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผลทางการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2560 ที่จังหวัดระยอง ส่วนเกษตรวางฎีกายืมเงินค่าอาหาร และค่าที่พักอยากทราบว่าขัดต่อพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือไม่

ถามโดย : ศิริลักษณ์พลวิเศษ ( Lak_lak14@hotmail.com )  IP 119.42.xxx.xxx  [ วันที่ 12/09/2560 เวลา 10:46 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

คำถามดังกล่าวของผู้สอบถามไม่ชัดเจนว่าสังกัดหน่วยงานใด จึงขอรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 12/09/2560 เวลา 11:11 ]