สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063087

    การใช้ใบเสร็จส่งใช้เงินยืมค่าอาหารนอกสถานที่ตามระเบียบฯ ฝึกอบรม

  • สอบถามหน่วยงาน > กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ข้อ 18 วรรคสอง การจัดอาหารให้แก่บุคคลตามข้อ ๒๒ ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ และ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๑๒๒ ขอเรียนถามกองตรวจสอบฯ ดังนี้ 1. กรณี อปท. ได้จัดฝึกอบรมไปแล้ว และได้ยืมเงินค่าอาหารนอกสถานที่ (ภายหลังวันที่ 24 สิงหาคม 2560 จะได้รับการยกเว้นตามระเบียบพัสดุฯ และตามบทเฉพาะกาล พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ หรือไม่ คือสามารถนำใบเสร็จมาส่งใช้เงินยืมได้หรือไม่ ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 122) 2.หากไม่สามารถนำใบเสร็จมาส่งใช้เงินยืมได้ อปท.จะต้องปฏิบัติอย่างไร

ถามโดย : ปองภพพลนำ ( chang709@gmail.com )  IP 61.7.xxx.xxx  [ วันที่ 12/09/2560 เวลา 08:55 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบทีถูกต้อง ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 022419000 ต่อ 1524 ค่ะ

ตอบโดย : ตบ. ประสานโดย : ตบ. ( 02-241-9000 ต่อ 1302 ) [ วันที่ 12/09/2560 เวลา 11:46 ]