สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063083

    รายละเอียดโครงการตามแผนสี่ปี กับรายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณไม่ตรงกัน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

อบต.ได้ประกาศใช้งบประมาณปี 2561 แล้ว สมมุติว่า เมื่อจะดำเนินการปรากฏว่า รายละเอียดโครงการในแผ่นปี 61 เขียนไว้ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ท่ี 1 ตำบล....กว้้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หน้า 0.05 ม งบประมาณ 500000 บาท แต่ในข้อบัญญํัติงบประมาณ เขียนรายละเอียด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 ตำบล....กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หน้า 0.15 ม.งบประมาณ 450000 อยากทราบว่า กรณีนี้ อบต.สามารถมาเปลี่ยนแปลงแผนให้ไปตรงกับข้อบัญญัติงบประมาณได้หรือไม่ (งบประมาณประกาศใช้แล้ว)

ถามโดย : ภิญญาขวัญกุล ( k_pinya26@hotmail.com )  IP 118.173.xxx.xxx  [ วันที่ 11/09/2560 เวลา 17:21 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีนี้ถือว่าโครงการไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ดูหนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว1617 ลงวันที่ 16 สค 60 ประกอบ

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 13/09/2560 เวลา 10:56 ]