สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063082

    จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามนส.ด่วนมากที่มท 0808.2/ว3835 ลว.7 ก.ค.60 ข้อ4 .1 กรณีเทศบาล ก.ได้รับมอบหมายจากอำเภอให้จัดเตรียมสถานที่ แต่พื้นที่ดำเนินการอยู่ในเขตเทศบาล ข. โดยเทศบาล ก.ตั้งงบประมาณหมวดค่าใช้สอยเป็นค่าจัดงาน ถามว่าจะเข้าข่ายดำเนินกิจการนอกเขตหรือไม่ 2.ถ้าเข้าข่ายกิจการนอกเขตต้องขออนุมัติสภาก่อนดำเนินการใช่หรือไม่/ขอบคุณครับ

ถามโดย : วิรัตน์ งามกลาง ( pwirat@hotmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 11/09/2560 เวลา 17:03 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีดังกล่าวไม่เข้าข่ายการดำเนินกิจการนอกเขต

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1528 ) [ วันที่ 12/09/2560 เวลา 18:57 ]