สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063081

    นายกเสนอสมาชิกเป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณได้หรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ในการประชุมสภาเพื่อพิจารณางบประมาณปี 2561 นายก อบต.ได้เสนอสมาชิกสภา อบต. เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ (คณะกรรมการสามัญ) ตามข้อ 107 ท่ีได้ปรึกษากับ กม.บน.จังหวัด บอกว่า คณะกรรมการแปรญัตติเป็นกรรมการสามัญ นายกเสนอไม่ได้ นายกเสนอได้เฉพาะกรรมการวิสามัญเท่านั้น จึงขอรับคำแนะนำท่ีถุกต้อง ถ้าเสนอไม่ได้เพราะเหตุไร ขอเหตุผลประกอบด้วย เพื่อจะได้แนะนำ อบต

ถามโดย : ภิญญาขวัญกุล ( k_pinya26@hotmail.com )  IP 118.173.xxx.xxx  [ วันที่ 11/09/2560 เวลา 16:52 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชาสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 105 กำหนดว่า ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ดังนี้ (3) คณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติซึ่งตามข้อ 103 ได้กำหนดให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี 2 ประเภท คือ (๑) คณะกรรมการสามัญ (๒) คณะกรรมการวิสามัญ สำหรับกรณีคณะกรรมการวิสามัญนั้น ข้อ 104 วรรคสอง กำหนดว่า สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณากิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ดังนั้น การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติซึ่งมิได้เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในกิจการของสภาท้องถิ่น อันเป็นกรณีพิเศษแต่อย่างใด สภา อบต. จึงสามารถตั้งคณะกรรมการแปรญัตติอันเป็นคณะกรรมการสามัญ ซึ่งต้องประกอบด้วยสมาชิกสภา อบต. ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน 13/09/2560

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 13/09/2560 เวลา 14:02 ]