สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063068

    แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

อบต.จัดอบรมบุคคลภายนอก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ พ.ศ.2557 ไม่สามารถยืมค่าอาหาร และค่าที่พัก ให้ผู้เข้ารับอบรมได้ ตามข้อ 18 , 19 แต่ในระเบียบดังกล่าว ข้อ 25 การจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก การเบิกจ่ายให้บุคคลภายนอกเบิกค่าใช้จ่ายได้เป็นค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทาง และใช้แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายฯ เป็นหลักฐานการจ่าย ตามข้อนี้ อบต สามารถยืมเงินค่าอาหาร และค่าที่พัก ได้หรือไม่

ถามโดย : สุวรรณาณ นคร ( Nudee6229@gmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 11/09/2560 เวลา 14:23 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากเป็นคำถามนี้อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้โดยตรง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-9000 ต่อ 1523 - 1528

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 12/09/2560 เวลา 11:12 ]