สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063064

    การจ่ายเงินโดยวิธีผ่านธนาคารของ อปท.

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ไม่ทราบว่าหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 1088 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2548 เรื่อง การจ่ายเงินโดยวิธีผ่านธนาคารขอ งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังใช้อยู่อีกไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : นางพรรณีจิตรเอียด ( pannee-2567@hotmail.com )  IP 110.78.xxx.xxx  [ วันที่ 11/09/2560 เวลา 10:41 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ใช้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 11/09/2560 เวลา 15:34 ]