สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063062

    การจัดทำซุ้มดอกไม้จันทร์

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

เทศบาลได้รับมอบหมายจากอำเภอในการจัดทำซุ้มดอกไม้จันทร์ ตามแบบที่กรมศิลปากรณ์กำหนด งบประมาณ 260,000 บาท โดยอำเภอสนับสนุน 60000 บาท เทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณดังกล่าวไว้ และไม่มีในแผนฯ เทศบาลสามารถโอนเงินมาตั้งจ่ายในโครงการรัฐพิธีและเบิกจ่ายได้หรือไม่ ซุ้มเป็นที่ดินและส่ิงก่อสร้างหรือไม่ และสามารถใช้งบกลางได้หรือไม่

ถามโดย : ภานิตอุดมพันธ์ ( kainin2550@hotmail.co.th )  IP 118.173.xxx.xxx  [ วันที่ 11/09/2560 เวลา 08:08 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1503 13/09/2560

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 13/09/2560 เวลา 10:46 ]